Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
2100 DEURNE (Antwerpen)
Turnhoutsebaan 277
T +32 (0)3 326 41 77
Galerie | Kunstuitleen DIJKSTRA
NEDERLAND
Algemene voorwaarden

 

 

 

 

REGLEMENT GALERIE/KUNSTUITLEEN DIJKSTRA                                                  

 

Kunstuitleen/Kunsthandel Dijkstra bv, handelend onder de naam Galerie/Kunstuitleen Dijkstra, hierna te noemen 'de galerie', stelt zich tot doel om op basis van verworven kennis, kwaliteitsnormen en persoonlijke voorkeur, een selectie te maken uit het aanbod van moderne en hedendaagse beeldende kunst  en om uit die selectie aan haar cliënten kunstwerken te verkopen en/of  te verhuren.

 

Lidmaatschap kunstuitleen

 

1.  Tot het lidmaatschap van de kunstuitleen, inhoudend de mogelijkheid tot het huren van een of meer
     kunstwerken, worden toegelaten rechtspersonen en natuurlijke personen die ouder zijn dan

     16 jaar,  terzake van wie geen vermoeden aanwezig is, dat door  toelating tot het lidmaatschap van

     de kunstuitleen de belangen van de galerie c.q. van de kunstuitleen zouden kunnen worden

     geschaad. Een lidmaatschap van een rechtspersoon moet zijn gecombineerd met een

     lidmaatschap van een natuurlijk persoon. Een lidmaatschap van een natuurlijk persoon kan ook

     afzonderlijk bestaan.

     Over de toelating wordt door de galerie beslist. Daarbij wordt rekening gehouden met een

     maximum aantal huurders, zodat te allen tijde een ruime keuze uit de beschikbare kunstwerken

     voorhanden blijft.

     Het lidmaatschap kan door de galerie worden beëindigd  indien een vermoeden als hiervoor

     vermeld alsnog mocht ontstaan of als een lid handelt in strijd met dit reglement.

     Aan het lidmaatschap van de kunstuitleen is een jaarlijkse contributie verbonden, die bij

     vooruitbetaling verschuldigd is. Deze bedraagt € 12,50 per jaar.


2.  Een lid van de kunstuitleen heeft het recht, om, met inachtneming van de betreffende bepalingen

     een of meer kunstwerken in huur te ontvangen. Voor het huren van (een) kunstwerk(en) is een 

     vergoeding verschuldigd, waarvan de grootte verband houdt met de koopsom van het (de)

     gehuurde werk(en).

 

3.  Het huren van (een) kunstwerk(en) geschiedt per maand, waarna de huur telkens opnieuw

     stilzwijgend per maand wordt verlengd, tenzij de huurovereenkomst vóór de
     verlengingsdatum,

     zijnde de 15e van de eerstvolgende maand, is beëindigd en het (de) gehuurde kunstwerk(en) aan

     de galerie weer ter hand is (zijn) gesteld. De minimum huurperiode bedraagt een maand.

     De huur wordt berekend vanaf de eerstvolgende 15e van de maand nadat het (de) kunstwerk(en)

     ter beschikking is (zijn) gesteld van de huurder tot de eerstvolgende 15e van de maand nadat het

     (de) gehuurde kunstwerk(en), met inachtneming van de voorwaarden van dit reglement, weer door

     de huurder ter beschikking van de kunstuitleen is (zijn) gesteld.  

 

4. De  huurgelden zijn vooraf verschuldigd en de betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen,

     per maand via automatische incasso. Bij betaling van de huur per maand wordt, bij tussentijdse

     beëindiging van de huurovereenkomst geen betaalde huur gerestitueerd.

     Bij vooruitbetaling van de huur per jaar, geldt de volgende regeling. Bij tussentijdse beëindiging van

     de huur, wordt, te berekenen over de nog niet verstreken periode, 75% van de huur aan de huurder

     terugbetaald. Wordt, als gevolg van tussentijdse omwisseling van de kunstwerken, de nieuwe huur

     lager dan de oorspronkelijke huur,  dan ontvangt de huurder eveneens 75% van het verschil terug,

     te berekenen over de nog niet verstreken periode.

 

5.  Voor het in huur ontvangen van een of meer kunstwerken is een deugdelijke legitimatie vereist.

 

6.  Indien de huurder heeft gekozen voor een huursysteem waarbij de huur of een gedeelte van de

     huur als kooptegoed wordt opgebouwd, kan dit kooptegoed worden aangewend bij de aankoop van

     een of meer kunstwerken uit de collectie van voor huur  beschikbare werken van de galerie, naar

     keuze van de huurder.

     Met het kooptegoed kan dus ook een ander werk worden gekocht dan het gehuurde werk.

     Het kooptegoed (of een restant daarvan) kan niet in contanten worden uitgekeerd.

 

     Het kooptegoed kan uitsluitend worden aangewend voor een aankoop, indien uit hoofde van de

     huurovereenkomst geen achterstand in de huurbetaling bestaat. Na het beëindigen van het

     lidmaatschap kan een kooptegoed nog gedurende één jaar worden besteed. Daarna vervalt het.


Aansprakelijkheid

 

7.   De huurder van een kunstwerk dient zelf te zorgen voor verpakkingsmateriaal (bij voorkeur een

      of meer dekens) en voor vervoer van de gehuurde kunstwerken.

 

8.   De huurder van een kunstwerk is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het

      kunstwerk en/of van de lijst. Schade door brand, storm en/of inbraak is verzekerd, met een

      vrijstelling (voor huurder) van 25 euro.

 

9.   De huurder van een kunstwerk zal de galerie onverwijld in kennis stellen van beschadiging,

      vermissing of verloren gaan van het gehuurde kunstwerk. Mocht, door nalating hiervan, de

      geldigheid van de aanspraak van de galerie op de verzekeringmaatschappij vervallen of door

      de verzekeringmaatschappij worden betwist, dan kan de huurder geen aanspraak maken op de

      verzekeringsdekking als vermeld in artikel 8. 

 

10.  De kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige

       omgeving worden geplaatst of gehangen en dienen te worden gevrijwaard tegen direct zonlicht.

 

11.  Reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is niet toegestaan,

       behoudens met schriftelijke toestemming van de galerie.  

 

Algemeen

 

12.  Door het huren verwerft de huurder een optie op de aankoop van het  gehuurde werk, welke optie

       hem/haar de zekerheid biedt dat de koopsom van het gehuurde werk niet tussentijds kan worden

       verhoogd en dat het gehuurde werk tijdens de huurperiode niet door iemand anders kan worden

       gekocht.  Die optie blijft van kracht zolang  de huur van het betreffende kunstwerk van kracht is.

 

13.  Indien een cliënt van de galerie en/of een lid van de kunstuitleen besluit om een kunstwerk aan te

       kopen, gaat de eigendom van het  kunstwerk eerst op hem/haar over nadat de koopsom  geheel

       is voldaan.

 

14.  Indien een cliënt van de galerie c.q. een lid of gewezen lid van de kunstuitleen in gebreke blijft om

       aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

       kosten die de galerie maakt om hem of haar alsnog de verplichtingen te laten nakomen, voor

       rekening van de betreffende cliënt c.q. van het betreffende lid of gewezen lid van de kunstuitleen.

 

15.  Onverminderd het eerdervermelde heeft de galerie het recht om een bestaand lidmaatschap en/of

       een bestaande huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het (de)

       desbetreffende kunstwerk(en) onmiddellijk terug te vorderen, indien naar mening van de

       galerie daartoe een reden aanwezig is. Maakt de galerie van dit recht gebruik, dan zal zij de

       vooruitbetaalde huur aan de huurder terugbetalen.

 

16.  Wanneer een lid van de kunstuitleen van adres wijzigt, zal hij of zij dit zo spoedig mogelijk

       aan de galerie berichten, onder gelijktijdige opgave van het nieuwe adres.

 

17.  Dit reglement is gedateerd 20 mei 2021.